CÀMPING – CARAVANING PALAMÓS tel: (34) 972 31 42 96

Apartat Correus 19 - 17230 Palamós Fax (34) 972 60 11 00

 • El client pel sol fet d’inscriure’s en el Càmping, accepta conèixer i dóna la seva conformitat a aquest reglament de Règim Interior.

 • Només s’admetrà l’entrada a aquelles persones que vagin proveïdes de l’equip mínim necessari i que vagin a practicar l’activitat d’acampada. No s’admetrà l’entrada als menors de 16 anys que no vagin acompanyats d’una persona major d’edat.

 • Només es permet l’aparcament d’un cotxe en cada parcel.la

 • Els vehicles que arribin a partir de les 24:00 hores fins les 7:00 hores hauran d’aparcar fora del Càmping. Durant la resta d’hores es permetrà la circulació dins el Càmping a 10 km/h máxim.

 • No es permet la instal.lació de dues families, grups o expedicions en una mateixa parcel.la

 • L’ocupació, encara que sigui transitòria amb un cotxe o altres efectes, d’una parcel.la diferent a la indicada a l’arribada, total o parcialment, suposarà pagar automàticament per una altra parcel.la. Es deixaran en tot moment lliures els camins interiors del Càmping. El canvi a una altra parcel.la es demanarà prèviament a la recepció.

 • Es comunicaran a la recepció totes les variacions en el nombre de components en el grup o familia.

 • Totes les visites hauran de donar-se d’alta a la recepció abans d’entrar. Si la visita sobrepassa els 60 minuts haurà de pagar el preu per persona o nen/nit.

 • Les hores de silenci seran des de les 24:00 hores fins les 7:00 hores. El client mirarà de no fer cap mena de soroll o crit i ajustar el volum dels parells sonors i d’enllumenat de manera que no molestin els seus veïns.

 • L’empresa del Càmping no és responsable dels atracaments, substraccions o danys causats per tercers de qualsevol tipus de què puguin ser víctimes els campistes. El Càmping disposa de caixes de seguretat.

 • Els campistes estan obligats a deixar lliure la parcel.la abans de les 14 hores de l’últim dia de la seva estada, si es sobrepassa aquesta hora, hauran d’abonar un dia addicional.

 • Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil a tercers.

 • Els gossos han d’estar sempre lligats al interior del Càmping. En els allotjaments de lloguer no s’admeten animals.

 • D’acord amb la legislació vigent, es prohibeix fer foc a terra, a les rodalies i a la platja. Només seran permeses les barbacoes amb carbó vegetal o gas, queden prohibides les de llenya o col.lectives.

 • No es permet cap mena d’ajardinament, ni modificació o instal.lació molesta a la parcel.la.

 • En cas de no pagament o abandó, la Direcció del Càmping podrà traslladar els elements d’acampada a un nou emplaçament fora la zona d’acampada.

 • el client, pel sol fet d'inscriure al Càmping, accepta conèixer i dóna la seva conformitat al present Reglament de Règim Interior.

 • Només s'admetrà l'entrada a aquelles persones que proveïdes de l'equip mínim necessari, vagin a practicar l'activitat d'acampada. No s'admetrà l'entrada als menors de 16 anys que no vagin acompanyats d'una persona major d'edat.

 • Només es permetrà l'aparcament d'un cotxe en una parcel·la.

 • Els vehicles que arriben a partir de les 24:00 hores fins a les 7:00 hores estaran obligats a aparcar fora del Càmping. Durant el dia és possible la circulació en el Càmping a 10km / h màxim.

 • No es permetrà la instal·lació de dues famílies, grups o expedicions en una mateixa parcel·la

 • l'ocupació, encara que sigui transitòria, amb un cotxe o altres efectes, d'una parcel·la diferent a la indicada a l'arribada, Totalment o parcialment, suposarà pagar automàticament per una altra parcel·la addicional. Es deixaran en tot moment lliures els camins interiors del Càmping. El canvi a una altra parcel·la es sol·licitarà prèviament a recepció.

 • Seran comunicades a recepció les variacions en el nombre de components d'un grup o família.

 • Totes les visites s'han de donar d'alta a la Recepció abans d'entrar. Si la visita sobrepassa els 60 minuts haurà de pagar el preu per persona o nen / nit.

 • Les hores de silenci seran des de les 24:00 hores a les 7:00 hores. durant aquestes, el client evitarà tota mena de sorolls o veus i regularà els aparells sonors i d'enllumenat de manera que no causin molèsties als seus veïns.

 • L'empresa del Càmping no és responsable dels robatoris, sostraccions o danys causats per tercers de qualsevol tipus de què poguessin ser víctimes els campistes. El Càmping disposa de caixes de seguretat.

 • Els campistes abandonaran el Càmping amb totes les seves pertinences, abans de les 14 hores, l'últim dia de la seva estada. Si depassen aquesta hora cotitzaran per un dia addicional.

 • Disposar d'assegurança de responsabilitat civil a tercers.

 • Els gossos han d'estar sempre lligats a l'interior del càmping. No s'admeten animals en els allotjaments de lloguer.

 • D'acord amb la legislació vigent, es prohibeix fer foc a terra, voltants i platja. Només seran permeses ls barbacoes amb carbó vegetal o gas, queden prohibides les de llenya i col·lectives.

 • No es permet cap classe d'enjardinament, ni modificació o instal·lació molesta a la parcel·la.

 • En cas d'impagament o abandonament, la Direcció del Càmping podrà traslladar els elements d'acampada a un nou emplaçament fora de la zona d'acampada.

 • Pel sol fet de Càmping de registre, El client reconeix i accepta aquesta regulació interna.

 • Només les persones que són admesos amb l'equip mínim necessari per acampar. Les persones menors de 16 anys que no vagin acompanyats per un adult no estan permesos al càmping.

 • No permetrem aparcar un cotxe que per la ubicació.

 • Els vehicles que arribin després de 24:00 hores abans 7:00 hores seran éssers estacionat fora de la zona d'acampada. Durant el dia, la velocitat màxima permesa al càmping és 10 km / h.

 • No permetrem la instal·lació de dues o més famílies en el mateix lloc.

 • L'ocupació, fins i tot momentània, amb un cotxe o altres efectes, una trama que no seria el que s'indica a l'arribada, una forma total, el resultat parcial en la facturació automàtica d'un paquet addicional. Els passadissos interiors de càmping es deixen lliures. Qualsevol canvi en la ubicació serà objecte d'un acord previ de la recepció.

 • Les variacions en el nombre de components d'un grup o família seran proporcionats a la recepció.

 • Tots els visitants han de registrar-se a la recepció abans d'entrar. Si la visita és superior 60 acta, el visitant ha de pagar el pagament del preu d'una nit.

 • S'ha de tenir amb compte en silenci al càmping 24:00 h. per 7:00 h. Durant les hores de descans, Els campistes evitar fer soroll, a parlar en veu alta i van a reduir el seu volum d'equips de so, i la intensitat de la llum, per tal de no obstaculitzar el barri.

 • El acampar no és responsable per robatori, segrestos, o danys de qualsevol classe causats per tercers, que podrien ser víctimes els campistes. El càmping té caixes fortes.

 • Els campistes de retirar-se del lloc amb tots els seus efectes, abans 14 hores, l'últim dia de la seva estada. Si se supera aquest temps, taxa de nit extra.

 • Tots els campistes declara a una entrada han subscrit, i membres de la seva família o el seu grup, una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi danys a tercers.

 • Els gossos sempre han de ser lligats amb corretja o al càmping. No es permeten mascotes en el lloguer, excepte els gossos que acompanyen persones amb discapacitat.

 • D'acord amb la legislació vigent, està prohibit encendre un foc a terra, a la platja oa les proximitats del càmping. només autoritzada, al càmping, barbacoes familiars carbó o gas. Es prohibeixen els focs de fusta i barbacoes.

 • Qualsevol forma de jardineria, qualsevol desenvolupament forma d'alterar l'estructura del lloc, qualsevol establiment de plantes molestes, estan prohibits.

 • En cas d'equips sense pagar o abandonats, i sense renunciar al seu dret de persecució, Gestió donarà a conèixer l'equip de la parcel·la i la transferència deixat fora del càmping.

 • En registrar al càmping, el client reconeix i accepta aquests reglaments.

 • Només es permetrà que les persones amb l'equip mínim requerit per acampar per entrar i acampar al recinte. Els menors de 16 han d'estar acompanyats per un adult.

 • Només un cotxe aparcat potser en una parcel·la.

 • Els vehicles que arribin entre les 12:00 AM i 7:00 AM haurà d'aparcar autside la campinsite. Durant el dia, és possible dirive al càmping a 10 kmh màxim.

 • No està permès per a dues famílies, grups o excursions a utilitzar d'una mateixa parcel·la.

 • L'ús, totals o d'una altra manera i, encara que temporal, per un cotxe o altres articles d'un lloc diferent a la indicada a l'arribada, significa automàticament el pagament d'un lloc addicional. Passatges i camins interns al càmping han de deixar lliures. Canvi a un altre lloc ha de ser sol·licitada prèviament a la recepció.

 • La recepció ha de ser informat immediatament de chagnes en el nombre dels components d'un grup o família.

 • Tots els visitants han de registrar-se a la recepció abans d'entrar al càmping. Si la visita dura més de 60 minuts, el preu per persona i nit haurà de ser abonat.

 • Les hores de silenci són de 12 AM a 7 AM. Durant aquest temps, els clients poden abstenir-se de fer soroll i aixecant les seves veus i s'adequaran els dispositius de so i il·luminació perquè no molestin els altres hostes.

 • La companyia de càmping no es fa responsable per robatori, robatori o danys de qualsevol tipus que puguin derivar-se a l'campistes per tercers.

 • Els campistes vagin a sortir del càmping amb totes les seves pertinences abans 14 hores en l'últim dia de la seva estada. Si es queden per més temps se li cobrarà un dia addicional per.

 • Els campistes han de tenir una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.

 • Els gossos han d'anar sempre lligats dins del càmping. No s'admeten animals als bungalows de lloguer.

 • D'acord amb les lleis actuals, que no està permès fer foc a terra, pel campament i la platja. Barbacoes amb carbó o gas són l'únic permited, llenya i col·lectiva estan prohibits.

 • No hi ha plantes, modificacions o instal·lacions poden ser introduïts en les parcel·les.

 • En cas de manca de pagament o l'abandonament, Gestió de càmping es pot moure l'equip de campament a diferents localitzacions fora del càmping.

 • Pel registre wornimmt convidat al càmping, explica, amb la present regulació interna.

 • Només les persones aprovades, que estan equipats amb l'equip mínim i la pista erfordelichen vaig intenció, acampar. Els nens de menys 16 Anys seran admesos només si acompanyats per un adult.

 • només un cotxe pot ser estacionat cada un a cada parcel·la.

 • els vehicles, després de la qual cosa 24:00 am arribada, estan obligats, aparcar fora del campament. es suggereix, pel poc que podem utilitzar al càmping, el vehicle i la velocitat de 10 per limitar km / h.

 • No es permet, dues famílies, Grups o Gesellshaften s'assenten sobre una mateixa parcel·la de l'ONU.

 • A l'estacionar un vehicle o una altra propietat en una, aderen terreny de joc assignada a l'arribada, fins i tot si això és només temporal, Es automàticament el preu d'una plaça d'aparcament addicional per pagar. Tots els carrils a la pista han de ser alliberats en qualsevol moment. En un canvi a un to diferent ha de ser sol·licitada prèviament a la recepció.

 • Els canvis de pertinença a un grup o família persones han de ser reportats immediatament a la recepció.

 • Tots els visitants s'han de registrar abans d'entrar a la recepció del càmping i emmagatzemar una targeta d'identificació. Durant les visites de més de 60 Minuts s'hauran de pagar el preu per persona per nit.

 • Els costats de descans 24 per 7 veure. Durant els períodes de descans, els campistes tenen cap tipus de soroll, per prevenir i veus. L'equip de so de l'ONU són les il·luminacions de canvi descendent, perquè no molestin els veïns.

 • La gestió del lloc no es fa responsable per robatori, robatori o dany de qualsevol tipus tercer verusachten, podrien patir els convidats de càmping.

 • Els campistes deixen el lloc amb tota la seva propietat de 14:00 La tarda de l'últim Aufenthalstages. Si això va superar Zeipunkt, un dia zusätlicher ha de ser pagat.

 • han subscrit una assegurança de responsabilitat davant de tercers.

 • sempre ser assegurat mitjà d'Inter Platzers necessiten els gossos amb una corretja. No s'admeten animals als bungalows i cases mòbils.

 • Acc legislació vigent està prohibit a la zona i amb platja per encendre foc sobre el terreny. Els permisos són només barbacoes amb carbó o gas, prohibits aquells amb fusta i per a un gran nombre de participants.

 • jardí, Els canvis o les instal·lacions inquietants sobre el terreny de joc no estan permesos.

 • La manca de pagament o deixar la direcció del càmping pot permetre crear els objectes de tendes de campanya a un lloc fora de la zona d'acampada, que no passen les condicions de seguretat que figuren en la Campingpalatz.

 • Qualsevol que visiti el lloc i el registre, han de complir amb aquests reglaments i altres disposicions de la legislació vigent.

 • L'accés al lloc té només aquelles persones en possessió de l'equip mínim requerit, es van posar a acampar. Els nens menors de 16 que no estan acompanyats per un adult, el qual assumeix la responsabilitat de la conducta del menor, no admissibles.

 • Només un cotxe aparcat en una parcel·la.

 • Els vehicles després 24:00 hores de la tarda a 7:00 fins hores tard, estan obligats a aparcar fora del càmping. Es recomana minimitzar l'ús dels cotxes al càmping i no més ràpid de 10 kmh conduir.

 • No es permet instal·lar dues famílies o grups en una mateixa parcel·la.

 • L'ocupació total o parcial, fins i tot si és temporal, amb un cotxe o altres possessions, un lloc que no sigui declarada a l'arribada, significa automàticament el pagament d'un lloc addicional. Trànsit i carreteres dins del lloc sempre s'han de deixar lliures i ombelemmerd. Canvi de localització haurà de ser sol·licitada a la recepció de la pre.

 • Les variacions en el nombre de membres d'un grup o família han de ser notificats en el moment de la recepció.

 • visitants: Abans d'anar al lloc, Tots els visitants han de reportar-a la identificació de recepció i emissió. Si la visita de més de 60 últim minut, el preu per persona i nit que es pagarà.

 • és d' 24 per 7 acamparà tranquil·la. Durant aquest període, els campistes fan cap soroll dispositius de ràdio o parlar en veu alta i de la música i ajustar la il·luminació de manera que no són veïns a molestar.

 • La companyia campament no és responsable per robatori, els individus i els danys causats robats per tercers de qualsevol tipus la campistes poden ser víctimes. El lloc compta amb armaris de seguretat (caixes fortes), on els campistes poden estalviar diners i objectes de valor.

 • Els campistes de retirar-se del lloc amb les seves pertinences 14.00 la tarda de l'últim dia de la seva estada. Si s'excedeix aquest temps, es calcula un dia extra.

 • Cada convidat ha de tenir una assegurança adequada.

 • Dins el càmping, els gossos sempre han d'estar en una corretja. No es permeten mascotes.

 • D'acord amb la legislació vigent, està prohibit el foc a terra perquè l'entorn ia la platja. Només les barbacoes s'ha permès amb carbó vegetal o gas. Prohibides són les barbacoes amb fusta i barbacoes comunals.

 • Està prohibit jardineria al standplaasten o fer canvis.

 • En cas de manca de pagament o d'abandonar el camp de la gestió, l'equip de campament a un altre lloc fora de la transferència de càmping que no tingui les condicions de seguretat, que ofereix acampar.

Accés i permanència al recinte

 • Per accedir a l'allotjament al Càmping, serà obligatòria l'exhibició de D.N.I passaport, així com emplenar la documentació exigida en cada moment per les autoritats espanyoles, a més de formalitzar la corresponent full d'admissió.

altres

 • Per accedir a l'allotjament al Càmping, serà obligatòria l'exhibició de D.N.I passaport, així com emplenar la documentació exigida en cada moment per les autoritats espanyoles, a més de formalitzar la corresponent full d'admissió.
 • Poseu el distintiu numerat que se li facilita a l'entrada, en lloc ben visible al seu vehicle (mirall retrovisor interior). És indispensable per a control i per recollir la seva factura. Els vehicles sense distintiu no podran accedir a l'interior del Càmping. La pèrdua d'aquest distintiu implica l'abonament del mateix